ITA

ลำดับ
เรื่อง
1
  โครงสร้าง
2
  ข้อมูลผู้บริหาร
3
  อำนาจหน้าที่
4
  ข้อมูลการติดต่อ
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์
6
  Q&A
7
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10
  แผนหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
11
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาของเจ้าหน้าที่
12
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13
  E-Service
14
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
18
  แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19
  รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
20
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
22
  แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
26
  ประกาศเจตนารวมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏฺบัติหน้าที่
27
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
30
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
34
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed