งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน  15/04/2024 11:08 น.

 

ลำดับ หัวข้อ
1 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
2 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562
3 รายงานการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)
4 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลนาน้อย
5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ประจำงวดปีงบประมาณ 2562
6 รายงานผลการดำเนินงานรายจ่ายประจำปี 2562
7 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
9 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ประจำงวดปีงบประมาณ 2563
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลนาน้อย
11 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
13 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง รายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 รายงานงบการเงินรวมปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลนาน้อย
15 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลตำบลนาน้อย
392 หมู่ 1 ถนนนาราบ-สันทะ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150  เบอร์โทรติดต่อ  054 789 236
ติดต่อผู้ดูแล nanoilocal2024@gmail.com
Facebook    rss feed