เรียน ประชาชนทั่วไป
  เรื่อง การใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  เอกสารที่ 1 : 2601241839BUGDH1.PDF
  เอกสารที่ 2 :
  รายละเอียด :
 ประกาศเทศบาลตำบลนาน้อย เรื่อง การใช้เทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ในกรณีที่งบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่

  วันที่ 
: 26/01/2024 เวลา  : 18:39 น.  โดย  :